SHORT INFO: Så har Enetjärn Natur arbetat med att utveckla verktyget Ekologisk kompensation

img01_56_1_miljorapportenWhat’s it about in short: overview of Swedish con­sul­tancy Enetjärn Natur on their recent work on eco­log­i­cal com­pen­sa­tion (ekol­o­gisk kom­pen­sa­tion, in Swedish)

When was it released: Octo­ber 22, 2015

By whom: Enetjärn Natur

More info: http://www.enetjarnnatur.se/static/sv/681/ (in Swedish)

Short extract:

Start­skott för Ekol­o­gisk kom­pen­sa­tion i Sverige var det stora pro­jek­tet Bot­ni­a­banan genom Umeäl­vens delta, som resul­ter­ade i 500 ha för naturvår­den inom ramen för Ban­ver­kets ekol­o­giska kom­pen­sa­tion. Vi på Enetjärn Natur hade för­må­nen att bygga upp erfaren­het kring ämnet i det stora projektet.

Vi inom Enetjärn Natur bör­jade sedan fråga oss var­för det finns ett lagrum om Ekol­o­gisk kom­pen­sa­tion, Miljöbalken 16:9, som aldrig tilläm­pades. Under 2011 arranger­ade vi där­för två nationella två dagars kon­fer­enser, med fokus på “Hur tillämpa Miljöbalken 16:9?”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>