Habitat banking — Futures for market-based solutions for biodiversity to year 2030 — new report by Enetjärn Natur (in Swedish)

Anders Enetjärn and his team at Swedish envi­ron­men­tal con­sul­tancy Ennetjärn Natur together with Kairos Futur have writ­ten an exten­sive report enti­tled “Habi­tat bank­ing — Futures for market-based solu­tions for bio­di­ver­sity to year 2030″. Unfor­tu­nately (for most of us) the report is in Swedish, but great to see pro­fes­sional work in this area being done in Swedish — great con­tri­bu­tion. In the report they exam­ine pos­si­b­li­ties for habi­tat bank­ing in Swe­den and describe four pos­si­ble future sce­nar­ios for Swedish con­di­tions. You can find the full report here and see the sum­mary pasted below.

Sum­mary

Denna rap­port omfat­tar en omvärlds– och framtidsstudie som under­söker möjliga framtider – sce­nar­ier – för habi­tat bank­ing fram till 2030. Habi­tat bank­ing är mark­nads­baser­ade sys­tem där markä­gare och andra aktörer har möj­lighet att restau­r­era ekol­o­giska habi­tat i syfte att uppar­beta och sälja kom­pen­sa­tion­skred­iter till exploatörer som behöver kom­pensera sin påverkan på biol­o­gisk mång­fald och ekosys­temtjän­ster. Habi­tat bank­ing tilläm­pas idag i län­der som USA, Tysk­land och Eng­land, men förekom­mer ännu inte som lös­ning för att till­han­dahålla kom­pen­sa­tion­såt­gärder i Sverige.

I en process med delt­a­gande av experter från olika delar av sven­skt samhäll­sliv har vi iden­ti­fierat ett antal tren­der och osäk­er­heter som påverkar framtida möj­ligheter för habi­tat bank­ing. Utifrån de två strate­giska osäk­er­heterna genom­slag för biol­o­gisk mång­fald (kom­mer biol­o­gisk mång­fald att bli en pri­or­it­erad fråga i Sverige fram till 2030?) och flex­i­bilitet i sys­te­men för ekol­o­gisk kom­pen­sa­tion (hur styrt eller flex­i­belt får man arbeta med ekol­o­gisk kom­pen­sa­tion i Sverige 2030?) har vi utveck­lat fyra sce­nar­ier, som beskriver olika och möjliga framtider.


Comments

Habitat banking — Futures for market-based solutions for biodiversity to year 2030 — new report by Enetjärn Natur (in Swedish) — 1 Comment

  1. Pingback: Conference on Ecological compensation in Sweden (Nov 18, 2015 in Stockholm) - Biodiversity Offsets Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>